Home
Om forfatteren
Utførte reperasjoner
Kontakt
Bilder fra utstillinger og reiser Linker
Utstillinger og messer

Biovarmeprosjektet vil gi nye arbeidsplasser og føre til større utnytting av tilveksten i skogene våre. Det vil videre føre til bedre skogskjøtsel på grunn av at smått tynningsvirke som tidligere har vært ulønnsomt for vedproduksjon nå kan brukes som flisvirke. Dette vil bedre økonomien og stimulere til mere tynning.

Det vil etter hvert også føre til større uttak av virke til vedproduksjon, fordi rotstokken vil bli brukt til ved og toppen til flis. Inntil nå har det vært stor import av brenselvirke til nordfylke.

Det står et stort forråd av flisvirke langs veiene i Nord Troms. Det er å håpe at det kan tenkes ut opplegg for lønnsom avvirkning av veikanter, beitemarker og lignende gjengrodde områder.


Konstruksjons-skisser ved planlegging av div detaljer
På grunn av at ett annet anlegg enn det opprinnelig besiktede ble bygd er ikke fasadetegninge riktig. Også siloen ble bygget mindre


Hengsel Beslag østvegg Beslag vestvegg Feste sylinder Feste sikkerh. lenk. Hengsel bolt
Ramme tak Silo perspek. Silo perspek. Utsp. luftkanal Grunnplan Fasade Ø
   
Fasade S Fasade N Sälen anlegget  Tørke     
Om flis og flising

Vi prøver den nye ”Pilleflishoggeren” PC 942 PC.


   

I "nord"

Med nord menes her, i nord, samt alle andre steder som ligger utenfor økonomisk forsvarlig transport avstand fra pelletsfabrikker, snekkerifabrikker og høvlerier. Det vil si der det ikke er tilgang til tørre brensel slik at en utelukkende må basere drift og teknikk på skogsflis.

 

Denne sida har bare fokus på å bygge et anlegg for SKOGSFLIS.

Jeg hopper derfor over andre brensel som bark, torv, biooljer osv.., men må nødvendigvis nevne pellets og snekkeriflis og en del annet fordi det er "fallgruver", anleggs messig sett, og må være med for sammenligningens skyld.

 

Biovarme kommer fra
plantemateriale som
skog, torv, halm, alger
og biooljer.

Biovarme er CO2 nøy-
tral. Det vil si at frigjort
CO2 under forbrenn-
inga er likt det som
bindes under gjen -
veksten.